Archive

Archive for the ‘Gangveier’ Category

Gangsti på Hølleland snart ferdig

March 7th, 2009

IMG_5060_redTirsdag i denne uken, gjorde Ivar Steinestø seg ferdig med sin del av arbeidet med gangstien på Hølleland. Stien er ferdig gruset og det er lagt jord langs kantene slik at stien glir fint inn i terrenget. Den gamle Strandavegen som en gang gikk her, er igjen farbar.
Ivar, som har holdt på med veiarbeidet siden før jul, forteller at det har vært trivelig å arbeide med stien. Han har hatt godt følge av barn som ivrig har fulgt med på arbeidet. En guttehytte stod i veien for stien, men Ivar laget nytt gruset fundament og flyttet varsomt den lille hytten noen meter til siden.
Flere, både store og små, har tatt deler av stien i bruk, både på sykkel og til fots. Det som gjenstår er å få ordnet og sikret den gamle steinbroen som går over bekken like nord for bedehuset.

Film, Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Arbeidet på gangsti på Hølleland i full gang

January 3rd, 2009

IMG_5070_red1

Allerede før jul startet Ivar Steinestø arbeidet med gangsti på Hølleland. Første biten, fra Filadelfia til den gamle steinbroen nord for Bedehuset, står ferdig gruset og er nærmest klar til bruk. Akkurat nå arbeides det med gangstien like bak Filadelfia.IMG_5060_red
  Ivar Steinestø, som har gjort mye grunnarbeid og laget en rekke private veier på Stranda, står for arbeidet på gangveien. I romjulen kunne han fortelle at mange barn har vært nysgjerrige på arbeidet og gleder seg til å kunne ta gangstien i bruk.
IMG_5041_redStein og grusmassene kommer fra stein-knuseverket på Eikefet. Oster Pukk og Sand har gitt Bygdelaget en svært gunstig avtale på kjøp av veimasser.

Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Ny gangvei på Hølleland

October 26th, 2008

Den gamle håndbygde steinbroen, like nord for bedehuset på Hølleland, skal komme til heder og verdighet om alt går etter planen. Broen må nok opprustes og sikres, men den er et klenodium som må fram igjen.

I dag var det befaring på Hølleland for å finne fram igjen den gamle strandaveien og gjøre den farbar som ny gangvei. Gangstiene på Øvreås, som vi lenge håpet og trodde vi skulle få bygget, viste seg til slutt å bli umulig å realisere av flere grunner. Det var da brukt lang tid på å få i stand grunneieravtaler både på denne strekning og strekningen Nedreås – Askelandsvåg, og det begynte å haste om Bygdelaget skulle få beholde de tildelte midlene på 150.000 kroner fra Gjensidigefondet. Steder med allerede etablerte veiretter, måtte derfor prioriteres.

De foreslåtte traséene for nye gangstier fra Hosøyveien i nord til Toft i sør, følger flere steder den gamle strandaveien. Hølleland er ett av stedene der det er naturlig å legge ny gangsti etter gamleveien. Her er allerede relativt tett bebygget, men forutseende grunneiere holdt av områder med veirett når tomter ble utskilt.

Samtlige berørte grunneiere på Hølleland har vært positive til gangstiprosjektet. Stien vil følge trasé for gamle strandaveien slik den er beskrevet i utskiftningen fra 1916 og er skissert på kartet. Når 150 meter ny sti er opparbeidet, vil hele lengden på gangveien, fra fylkesveien ved bedehuset i sør til veikryss mot Risperlen i nord, være nesten 400 meter.

Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Meningsmåling om gangstier på Stranda

May 1st, 2008

  • A: Ingen hensikt. Folk vil bruke fylkesveien.
  • B: Greit nok, men vil bli lite brukt.
  • C: Bra som et alternativ til fylkesveien.
  • D: Flott tiltak for å øke trivselen. Vil bli mye brukt.
  • E: Er helt nødvendig om Stranda skal være atraktiv som bo-område også i framtiden.

Helt siden januar og til nå har alle som har besøkt Standanytt, kunnet ytret sin mening om det å anlegge gangstier på Stranda. Resultatet ser du i diagrammet over.
Blant de 30 som har svart, har meningene vært delte, men svarene har vært overveiende positive til det å få gangveier i bygden. De aller fleset tror at gangveiene vil bli mye brukt. Om det blir slik, gjenstår å se. Bruken vil nok til en viss grad være avhengig av gode traséer som vil gjøre gangstiene lette å gå og dermed attraktive.
Les mer om gangveiene.

Gangveier, Strandanytt

Gangveier på Stranda

April 14th, 2008

Hva skjer med gangveiene på Stranda?
Bygdelaget utarbeidet sist høst et forslag til mulig trasé for sammenhengende gangvei fra Toft i sør og like til Hosøyveien i nord. Forslaget var forsøksvis og kun ment som utgangspunkt for diskusjon med berørte gunneiere.
Stranda er ikke akkurat letteste plass å anlegge gangveier. Det er mange steder bratt langs fylkesveien og gangveiene må legges på grunneiers premisser.
Mange, også berørte grunneiere, har vært svært positive til en eventuell gangvei, og det har blitt mange og lange konstruktive samtaler. Nå, fire måneder etter at vi fikk tildelt 150.000 kroner av Gjensidigefondet, har vi fått tillatelse av berørte grunneiere på traséen fra Strandatun og opp skråningen til Stølen på Veland. Se kartet. Brønner i dette området kan komplisere veibyggingen, men vi tror at dette vil kunne la seg løse.
Videre framover vil vi vurdere flere andre mulige traséer, blant annet langs fylkesveien på Øvreås. Mer informasjon om gangveiene vil bli lagt ut etterhvert.

Stranda Bygdalag

Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Gjensidige har gitt 150.000 til gangstier på Stranda

December 16th, 2007

Stranda Bygdalag har i høst søkt Gjensidigefondet om midler til bygging av gangveier på Stranda. Nylig ble søknaden innvilget med 150.000 kroner. Sammenlignet med mange andre som har fått av Gjensidigefondet, er dette et relativt stort beløp.
Gjesidigefondets formål er å skape trygghet og helse. Årets tema var ”Vel hjem”, og gangveier på Stranda kom godt inn under dette temaet.
Gangveier vil kunne gi tryggere veier for fotgjengere, syklister og turgåere. Vi kan også håpe at barn vil fortrekke gangveier som lekeområde i stedet for fylkesveien. Videre kan gangveier bedre vår fysiske og psykiske helse fordi flere vil gå og trivselen øker.
Les mer om søknaden og tildelingen.

Fokus Fylkesvei, Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt