Archive

Archive for the ‘Årsmøter’ Category

Årsmøte i Stranda Bygdalag

January 30th, 2013
Styret i Stranda Bygdalag inviterer alle medlemmer til årsmøte i Strandatun
Vanlige årsmøtesaker
Diskusjon og idémyldring om bruk og framtid for Strandatun
Saker som medlemmer ønsker å ta opp, må være levert styret innen 2. februar.
Stranda Bygdalag

StrandatunStyret i Stranda Bygdalag inviterer alle medlemmer til årsmøte i Strandatun, søndag 10. februar kl. 19.00

 • Vanlige årsmøtesaker
 • Diskusjon og idémyldring om bruk og framtid for Strandatun

Saker som medlemmer ønsker å ta opp, må være levert styret innen 2. februar.

Stranda Bygdalag

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Bygdelaget har overtatt driften av Strandatun

November 10th, 2012

IMG_1864

Grendahuset Strandatun er nå vedtatt overført fra Stiftelsen for Strandatun til Stranda Bygdalag. Vedtaket ble gjort 6. november på sammenslått ekstraordinært årsmøte for de to lagene. I praksis er det Bygdelaget som nå driver huset, men formelt blir huset overført fra Stiftelsen 1.12.2012. Fra samme dato blir Stiftelsen oppløst. Vedtaket var enstemmig.

For at Bygdelaget skulle kunne overta og drive Grendahuset, måtte vedtektene til bygdelaget omarbeides slik at drift av huset ble en del av formålet:

Laget skal arbeide for å styrke lokalsamfunnet, der bygdefolket kan møtast til samkomer i eit karakter- og kulturskapande miljø og ta vare på kulturminneverdiar som laget eig.
For å oppfylla føremålet, skal laget eiga og driva Grendahuset Strandatun til nytte for eige arbeid og til utleige for samkomer av ulik art. Alle har dei same rettar å leige huset i samsvar med retningslinene for utleige.

Samtidig ble det foretatt en gjennomgang av alle punktene i vedtektene til Bygdelaget, for å gjøre retningslinjene til laget enklere og tydeligere. De nye vedtektene ble vedtatt enstemmig.
Møtet ble avsluttet med god kveldsmat for alle de 18 personene som var til stede.
Vedlegg: De nye vedtektene, gjeldende fra 6.11.2012IMG_1866

Årsmøter, Strandatun

Ekstraordinært årsmøte 6. november

October 23rd, 2012

Stranda Bygdalag inviterer til ekstraordinært Årsmøte tirsdag 6. november kl 19:00 på Strandatun

Strandatun

De siste 2 årene har det i Stiftelsen for Strandatun blitt drøftet en mer hensiktsmessig organisering av Grendahuset Strandatun. På Rådsmøtet for Stiftelsen, 18.3.2012, var det enighet om at beste løsningen ville være om huset i framtiden blir driftet av Stranda Bygdalag. Både Formannskapet og kommunestyret i Lindås har behandlet saken og gjort følgende vedtak:

Lindås kommune godkjenner at eigedomen gnr. 13 bnr. 11 og 13, Strandatun vert overført frå Stiftelsen Strandatun til Stranda Bygdalag og at kommunen sin forkjøpsrett til eigedomen fell bort. Stiftelsen Strandatun vert lagt ned frå det tidspunkt eigedomen Strandatun er overført til Stranda Bygdalag.

For at Bygdelaget skal kunne overta og drive Strandatun, er det utarbeidet forslag til nye vedtekter for Stranda Bygdalag. De nye vedtektene  må derfor godkjennes på det ekstraordinære årsmøtet i november.  Møtet blir en del av et fellesmøte sammen med ekstra Rådsmøte for Stiftelsen Strandatun

Agenda for møtet
1. Ekstraordinært rådsmøte for Stiftelsen Strandatun. (Godkjenning av sammenslåing med Stranda Bygdalag)
2. Ekstraordinært årsmøte for Stranda Bygdelaget for medlemmer i laget. (Godkjenning av nye vedtekter.)
3. Eventuelt vedtak om oppløsning av Stiftelsen Strandatun (Dersom nye vedtekter for Stranda Bygdelag blir godkjent.)
4. Kveldsmat

Stranda Bygdalag

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Årsmøte i Stranda Bygdalag 2012

April 8th, 2012

IMG_5771

11. mars ble det holdt årsmøte i Stranda Bygdalag. Ni medlemmer møtte til gjennomgang av årsmelding, regnskap og budsjett. To nye, Wigdis Færø og Karen Beate Klokkeidet, ble valgt inn i styret. Bygdelaget hadde ved årsoppgjør omkring kr. 125.000 disponibelt. Les årsmøtereferatet.

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Årsmøte i Stranda Bygdalag

February 19th, 2012

arsmote_sb_2009_21-600x203 v2Stranda Bygdalag holder årsmøte søndag 11. mars kl 20:00 i Strandatun. Styret inviterer alle medlemmer til vanlige årsmøtesaker. Saker som medlemmer ønsker å ta opp, må være levert styret innen 4. mars.

Styret for Stranda Bygdalag

Årsmøter

Årsmøte i Stranda Bygdalag, søndag 13.mars kl 18.00

March 12th, 2011

Styret i Stranda Bygdalag inviterer alle medlemmer til årsmøte i Strandatun søndag 13. mars kl 18:00

I tillegg til vanlige årsmøtesaker diskuterer vi aktuelle saker i bygden. Vi viser film for barna under årsmøtet og serverer kveldsmat til alle i etterkant.

Stranda Bygdalag

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Årsmøte i Stranda Bygdalag

February 16th, 2009

arsmote_sb_2009_21

Kaffe, kaker og brus var ikke nok til å friste mer enn 12 medlemmer til årsmøte i Stranda Bygdalag, søndag 15. februar. En kald, fuktig februarkveld, og tung, våt og høy snø som dekket store deler av parkeringsplassen utenfor, må kanskje bære litt av skylden. 

Lagets virksomhet i 2008 ble gjennomgått og kommentert.  Økonomisk har 2008 vært  et godt år med store tilskudd. Laget har blant annet fått 150.000 kroner fra Gjensidigefondet til gangstier og 15.000 kommunale kroner til drift og kulturarbeid. Påskebasaren ga godt overskudd også i år, og samlede inntekter for året ble nær 250.000 kroner.

Aktivitatesnivået har vært høyt og kan leses i årsmeldingen for 2008. Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 ble godkjent. Tre styremedlemmer og to vararepresentanter ble valgt.

Dokumenter:
Årsmøteprotokoll
Årsmelding for 2008
Regnskap og budsjett
Styret for 2009

Årsmøter, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Innkalling til årsmøte i Stranda Bygdalag

February 5th, 2009

Søndag 15. februar kl 20.00 i Strandatun  holder Stranda bygdalag årsmøte. Møt opp og ver med og bestem kva bygdelaget skal bruke tida og pengane på i året som kjem.  
Har du forslag til aktivitetar, kurs og arrangement – ta dei med på møtet.  Vil du vere med i styret, gje melding til oss!

Nokre av sakene på årsmøtet:

 • Uteområdet på Strandatun
 • Aktivitetar for barn på Strandatun
 • ”Kvar går vegen vidare”? – gangstien langs Stranda
 • Rekneskap og årsmelding
 • Val av nytt styre

Har du forslag om saker til årsmøtet, send mail til stranda@ostereidet.no  eller ring 450 81 317.  før 8. februar.

VELKOMMEN alle saman!

Me kan freiste med Kamilla sin herlege heimebakst…    

Styret

Årsmøter

Årsmøteprotokoll for Stranda Bygdalag 2008

March 5th, 2008

Dato: 4. mars 2008
Sted: Strandatun
Frammøte: 13 personer, 6 fra styret i bygdelaget og 7 utenfor styret.

Thorleif ønsket velkommen og innledet med å vise nettside fra Nordhordlandsportalen som viste at Stranda Bygdalag var mest ”populær” (besøkt flest ganger) av alle 21 lagene i Nordhordland som er registrert på denne portalen.

Oddvar ble valgt til ordstyrer.
Nina Øvreås og Erik Nilsen ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

Sak 1 Årsmelding
Thorleif presenterte årsmeldingen

Kommentarer til årsmeldingen

 • Plakater om arrangement blir ikke alltid lest og er ofte vanskelig å oppdage.
  Mange kreative løsninger:
  Sende meldinger på SMS og e-post. Alle som ønsker å motta meldinger, må føres på lister.
  Lapp i postkassene
 • Volleyballtrimmen:
  Noen utelukkes på grunn av tøft spill. Vi må skjerpe reglene.
 • Gangstier:
  Vi må søke om midler alle steder hvor det er mulig og undersøke hvor andre har fått midler.
  Spørsmål om hvorvidt gangstiene ville bli brukt
  Hvem skal brøyte gangstiene?
  Gangstiene bør ha bredd på 2,5 meter slik at de kan brukes til traktor.
 • Barnehage på Ostereidet:
  Fortsatt ulike meninger om plassering blant de polistiske partiene. FRP støtter Ostereidet, AP støtter Eikangervåg. Det er avsatt tomt på Ostereidet.
 • Bygdelagets nettsider:
  Veldig bra og godt oppdatert

Sak 2 Regnskap for 2007

Regnskap ble gjennomgått
Godkjent av årsmøtet.

Sak 3 Budsjett for 2008
Styret presenterte budsjettet for 2008

 • Forsetter med samme aktiviteter som i 2007
 • Overskudd 2007 brukes så langt det rekker:
  Innkjøp av bord og stoler til Strandatun for å lette arbeidet ved tilstelninger
  Gjøre Strandatun koseligere med f. eks. peisovn og sofa
  Oppruste uteområdet på Strandatun med lekeapparater

Andre forslag

 • Ballbinge
  Søke midler av Mohn, f. eks.
  Vil kunne samle barn og unge
  Med eventuell ballbinge på skoleplassen, vil plassen bli vanskelig å bruke til andre arrangement, som f. eks. 17.mai-feiring.
  Høgdane kan være en mulig plassering, men er langt borte for mange.
  Bør vurdere alternativer til ballbinge, kanskje tennisbane eller sykkelbane
 • Veilys
  Arbeidet med veilys for noen år tilbake stoppet opp på grunn av kostbar leieavtale. Bygden måtte selv betale for drift.
  Tommy Veland undersøker om det nå er nye regler for veilys.
  Har kommunen ansvar for veilys ved buss- skur som brukes av skolebarn?
 • Strandatun
  Ny kledning
  Nytt gulv eller boning av gulv i tidligere gymsal
  Styret mener at bygdelaget kan bruke egne midler til innkjøp av inventar, utstyr og mindre oppussinger innendørs. Husleien som bygdelaget betaler bør være lagets bidrag til annet vedlikehold.

Budsjettet slik det ble lagt fram av styret, ble godkjent.

Sak 4 Vedtektsendringer:

Styret foreslo å endre § 4 i vedtektene til:

 • § 4 ,Kontingent
  Årskontingent for medlemmer er maksimalt kr 150 per person inklusiv heimebuande barn under 18 år.

Kommentarer

 • Noen ville øke kontingenten til 150 kroner, andre 120 kroner per år.
 • Forslag om å ha egen lavere kontingent for støttemedlemmer
 • Må være forsiktig med å øke kontingenten fordi vi kan miste medlemmer.

Stemte over forslaget:

 • Endrer vedtektene § 4 slik det er foreslått og lar styret avgjøre årskontingenten etter dette.

Forslaget ble vedtatt enstemmig

Styret foreslo å endre antall styremedlemmer fra 5 til 6 og endre teksten i § 6b til:

 • § 6 Årsmøtesaker: b. Val av styre:… Styret skal ha 6 medlemmer. …..slik at det blir 3 styremedlemmer på valg hvert år.

Forslaget ble vedtatt

Sak 5 Valg

 • Valg av 3 styremedlemmer for 2 år:
  Fem kandidater.
  Disse ble valgt: Marit Toft, Mathilde Fykse og Stein Inge Andås
 • Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:
  Tre kandidater
  Disse ble valgt: Oddvar Øvreås, Sveinung Toft
 • Valg av kasserer
  Kamilla Ro ble enstemmig valgt
 • Valg av revisor
  Bente Merete Færø ble enstemmig valgt

Styremedlemmer i 2008:

 • Thorleif Rødland 1 år
 • Helga Bjørge 1 år
 • Natalya Guslyakova 1 år
 • Stein Inge Andås 2 år
 • Mathilde Fykse 2 år
 • Marit Toft 2 år

Sak 6 Eventuelt

 • Gangstier
  Mer diskusjon rundt etablering av gangstiene
  Thorleif viste planer og kart for 7 mulige gangstier fra Hosøyvegen og til Toft
 • Dugnadsgjeng
  Flere var positiv til etablering av dugnadsgjeng og ville gjerne bli satt på listen.

Siren Rødland, referent

Nina Øvreås – Erik Nilsen

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Årsmøte i Stranda Bygdalag

February 7th, 2008
Årsmøte
tirsdag 4. mars kl. 19:30 i Strandatun

Vanlege årsmøtesaker
Forslag om endring av vedtekter:
Medlemskontingent, tal på styrerepresentantar.

Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan 17.02.08.
Styret

Årsmøter, Stranda Bygdalag